м. Луганськ,
вул. 30-річчя Перемоги, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 041035 від 06.06.2012р.
та серія АЕ № 2855133 від 08.11.2013 р.
 
  СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
/
   
 
художньо-
дизайнерський
напрям
  швейний
напрям
  економічний
напрям
  напрям обслуговуючих технологій  
               
Абітурієнту—> Правила прийому

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Відокремленого підрозділу «Коледж технологій та дизайну  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» на 2014 рік  

Провадження освітньої діяльності у Відокремленому підрозділі «Коледж технологій та дизайну  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»  здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АЕ № 285131 від 08.11.2013 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Відокремленого підрозділу «Коледж технологій та дизайну  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»  (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.    

         І. Загальні положення

1.  Вищий навчальний заклад Відокремлений підрозділ «Коледж технологій та дизайну  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.  

2.   До вищого навчального закладу Відокремленого підрозділу «Коледж технологій та дизайну  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, мають рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти. Прийом до вищого навчального закладу ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

3.  Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Кімнати у гуртожитку розташовані блоками. Кожен блок має хол, кухню, санітарно-гігієнічну кімнату. Введення в дію індивідуального опалення забезпечує гуртожиток теплом та гарячою водою. У приміщенні гуртожитку розташовані медичний пункт та бібліотека з читальною залою.  

         ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

3. Вищий навчальний заклад Відокремлений підрозділ «Коледж технологій та дизайну  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.

4.  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» має право приймати на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени відповідно розділу VI цих Правил).

Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2), яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 “Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах” та від 20 червня 2007 року № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

Вищі навчальні заклади зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI та пунктом 1 розділу XІII цих Правил.

5. Вищі навчальні заклади приймають на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).

Вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.  

         ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

1. Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі Відокремлений підрозділ «Коледж технологій та дизайну  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за ваучерами;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

4. Прийом до Відокремленого підрозділу «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» за  освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.  

         IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Приймальна комісія працює у терміни прийому заяв та документів відповідно до п. 2  Правил прийому до КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка. Графік роботи приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00, по суботах з 9.00 до 13.00, та в день зарахування у неділю с 9.00 до 13.00.

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

14 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

19 липня 2014 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

19 липня 2014 року

31 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

-

31 липня 2014 року

13 серпня 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

10 – 31 липня 2014 року

(можуть проводитися в  декілька сесій)

 

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2014 року

1 – 13 серпня

2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2014 р.;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2014 р.;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2014 р.

перший - не пізніше 12 години 14 серпня 2014 р.;

другий - не пізніше 12 години 18 серпня 2014 р.;

третій - не пізніше 12 години
21 серпня 2014 р.

Строки вибору вступниками місця навчання

Перший  строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 04 серпня 2014 року  

Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 07 серпня 2014 року  

Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 11 серпня 2014 року

Строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 23 серпня 2014 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 12 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 26 серпня

за державним замовленням - не пізніше 25 серпня,

за кошти фізичних та юридичних осіб –  після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 28 серпня

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить вищий навчальний заклад Відокремлений підрозділ «Коледж технологій та дизайну  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника  проводиться в такі строки:

для вступників на денну форму навчання:

*прийом заяв і документів: 1 - 19 липня 2014 року;

фахові вступні випробування: 21 - 31 липня 2014 року;

зарахування вступників: за держзамовленням не пізніше 12 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 26 серпня;

*для вступників на заочну форму навчання:

прийом заяв і документів: з 14 липня по 31 липня 2014 року;

фахові вступні випробування – 1 - 13 серпня 2014 року;

зарахування вступників за держзамовленням: не пізніше 25 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 28 серпня.  

         V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. В заяві вступники вказують спеціальність  та форму навчання.

3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о (оригінал);

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о (оригінал);

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см .

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012, або 2013 рік.

6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка».

8. Особи, які не подають сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у вищому навчальному закладі ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

10. Громадяни України, які у 2014 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до вищого навчального закладу ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»;

12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 жовтня 2013 року № 1510.

13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше   трьох заяв (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі та форми навчання у кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви)  заноситься уповноваженою особою приймальної комісії у  Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі)  безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальної комісії в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

14. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується фактом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

15. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 1 розділу VI цих правил).

16. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

17. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 31 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу.

18. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі  фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі

19. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний  рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

20. Приймальна комісія ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.  

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

1. Приймальна комісія вищого навчального закладу ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів  сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 5):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

Вищий навчальний заклад ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом третім  пункту 1 розділу VI цих правил).

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка».  При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих правил і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: 3 відповідає 6 , 4 відповідає 9 , 5 відповідає 12 .

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову  загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються  таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6. При прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка».

7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

8. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

9. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються до 1 березня 2014 року. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та  веб-сайті вищого навчального закладу ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка».

10. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та  веб-сайті вищого навчального закладу ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка».

11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

12. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія вищого навчального закладу ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка». Для вирішення спірних питань і розгляду можливих апеляцій на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, фахових вступних випробувань наказом директора створюється апеляційна комісія у складі: заступника директора, голови профспілки студентів, завідуючого відділенням відповідної спеціальності, та двох провідних викладачів з інших навчальних закладів області. Очолює комісію заступник директора. Апеляції претендентів розглядаються на засіданні апеляційної комісії протягом 2-х днів після оголошення рішень екзаменаційних або атестаційних  комісій.

13. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

14. Творчі конкурси зі спеціальностей наведених у переліку додатка 2 проводяться в тестовій формі зі спецтехнології або у формі виконання зарисовки для конкурсу з рисунку.

15. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  використовуються тестові технології в письмовій формі з предметів за переліком, що наведений у додатку 2, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Вступники які отримали нижче 124 балів за фаховий вступний екзамен до участі в конкурсному відборі не допускаються. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) диплома кваліфікованого робітника та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка».  

16. Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у даному вищому навчальному закладі.

17. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

18. Результати вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались, за виключенням зарахування згідно з розділом ХVІІ цих Правил.         

VII. Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надане таке право.

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

VIIІ. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрям «комп’ютерна інженерія»;

інформаційні технології - при вступі на напрям «комп’ютерна інженерія»;

основи економіки – при вступі на спеціальності галузі знань «економіка та підприємництво»;

історія – при вступі на спеціальності галузі знань «мистецтво»;

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, спеціальності згідно здодатком 1до цих Правил.

3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, – 70 балів;

особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;

особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

4. Норма, визначена пунктами 1, 2 цього розділу,  поширюються на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.  

ІX. Зарахування поза конкурсом

1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.  

X. Право на першочергове зарахування

1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

За умови виникнення спірної ситуації, коли абітурієнти мають однакову суму конкурсного балу та не мають підстав для першочергового зарахування, які визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році, зарахування на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається у такій послідовності:

вступники, які мають вищий бал з профільного предмету у сертифікаті Зовнішнього незалежного оцінювання;

вступники, які мають вищий середній бал атестату про повну загальну середню освіту  (свідоцтва про базову загальну середню освіту);

особи, які мають значні успіхи у вивченні профільного предмету, що підтверджується грамотами, дипломами переможців олімпіад з базових предметів;

особи, які мають вищий бал з профільного предмету в атестаті про повну загальну середню освіту  (свідоцтві про базову загальну середню освіту).  

2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 1 цього розділу.   

XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність підстав для вступу як учасника міжнародних олімпіад;

наявність права на першочергове зарахування.

4. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору. 

XII. Надання рекомендацій для зарахування

1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі  у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу, скріплене підписом директора коледжу та печаткою.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

5.  За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» розглядає питання про можливість зарахування до навчального закладу понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

        

XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 1, 2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка».

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 1, 2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності, підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

        

XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (18.00 година 04 серпня 2014 року) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб (з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази):

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу);

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.

2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 11 серпня включно не подали до приймальної  комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб за заявою вступника.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 26 серпня.

4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII  цих правил.

5  Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

6. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням  протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.

 

XV. Наказ про зарахування

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

2. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі на підставі даних, внесених до зазначеної бази навчальним закладом, за встановленою формою завантажуються до Єдиної бази та у паперовому вигляді надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 1 розділу XVІІ цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

4. На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншого напряму підготовки (спеціальності) цього вищого навчального закладу, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).

 Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XІІІ цих Правил.

 

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягу державного замовлення.

2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність), згідно здодатком 1 до цих Правил.

4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються  до   ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном. Прийом іноземців за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України проводиться з 1 липня до 15 листопада.

   До приймальної комісії іноземці подають наступні документи:

анкету-заяву встановленого зразка;

копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

документ про відсутність ВІЛ-інфекцій, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;

  страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

       копію документа про народження;

       6 фотокарток розміром 6?4 см;

       зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;

       копію квитанції про сплату мінімально визначеної вартості навчання;

       копію паспорта (українська сторінка).

   Усі перераховані вище документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни щодо їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

   Іноземці зараховуються за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.

5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

 6. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового  захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.         

XVIІ. Додаткове зарахування до вищого навчального закладу ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» та зберігання робіт вступників

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 3 і 4 розділу XV цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

       На звільнені місця державного замовлення може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до цього вищого навчального закладу на цю спеціальність. На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до цього або до іншого вищого навчального закладу на ту саму спеціальність і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

         XVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів у приймальній комісії здійснюється відповідно до положень Конституції України, законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення" тощо.

Акредитація журналістів здійснюється шляхом реєстрації на підставі офіційного подання – заявки про акредитацію з пред’явленням відповідних документів, передбачених законами України та цими правилами. У разі неподання відповідних документів, що містять усі необхідні дані та відповідні відомості, заява про акредитацію не може бути задоволена. Розгляд заяви про акредитацію поновлюється після подання всіх необхідних документів та усунення недоліків. Акредитація журналістів надається на період роботи Приймальної комісії коледжу з 1 липня до 15 листопада 2014 року.

Для акредитації журналістів до ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» на ім'я директора подається заява про акредитацію на бланку скріплена печаткою та підписом керівника засобу масової інформації.

Заява про акредитацію повинна містити:

-     повну назву засобу масової інформації;

-     поштову адресу, номер телефону (факсу), адресу електронної пошти засобу масової інформації;

-     інформацію про засновників або видавців засобу масової інформації, періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів масової інформації); сферу (регіон) поширення засобу масової інформації;

-     прізвище, ім'я та по-батькові працівників засобів масової інформації, що акредитуються, належність до творчих або технічних працівників;

До заяви про акредитацію додаються:

-       копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства або копію ліцензії на мовлення;

-       копія статуту засобу масової інформації.

-       два останні примірники видання друкованих засобів масової інформації.

Підтвердженням акредитації журналістів є повідомлення ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» про акредитацію.

Зазначене повідомлення дає право входу до приміщення ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» журналісту, який є штатним працівником за наявності редакційного посвідчення. Допуск журналістів до приміщень ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» здійснюється з урахуванням загального режиму роботи.

Повідомлення про акредитацію журналіста проводиться протягом місяця з дня подачі заяв про акредитацію, після отримання всіх документів, передбачених цими Правилами.

У випадку коли взяти участь в заході висловили бажання акредитовані особи кількістю більшою, ніж може бути розміщена у відповідному приміщенні, адміністрацією може бути встановлено квотний принцип допуску.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

5. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

6. Інформування громадськості про подання заяв щодо вступу до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VІІ-Х цих Правил.

 

Додаток 1 до Правил прийому до ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 до Правил прийому ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

/

Додаток 5 до Правил прийому ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

ПРОЕКТ ЗМІН ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  

до Відокремленого підрозділу «Коледж технологій та дизайну
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»)  
у 2014 році
І. Загальна частина

1.1. До ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (далі - Коледж) приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно - технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно - технічну освіту у Коледжі відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до Коледжу здійснюється для здобуття професій за освітньо - кваліфікаційним рівнем - кваліфікований робітник.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Коледжу здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Коледжу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Коледжу розроблено наступний 2014 навчальний рік відповідно до законодавства України та Типових правил, затверджених наказом Міністерством освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 29 травня 2013 року за № 823/23355.

2.4. Приймальна комісія:

-  організовує прийом заяв та документів;

-  проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

-  організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

-  приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Коледжу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-  організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Коледжу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

-   перелік професій згідно з отриманою ліцензією;(Додаток А)

-   порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;(п.4.1)

-   для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано тільки для дівчат;

-   гуртожиток надається всім іногороднім вступникам: на території коледжу(тільки для дівчат), іногороднім хлопцям надаються місця у гуртожитку ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

-   після наказу про зарахування, для професії перукар(перукар-модельєр), обов’язкова особова медична книжка, яка оформлюється в 10 поліклініці за адресою м. Луганськ, вул. 30-річчя Перемоги, 1.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Коледжу відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів з 1 червня до 25 серпня 2014 року.  

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Коледжу, вказуючи обрану професію , форму навчання, місце проживання, до якої додають:

-   документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

-   медичні довідки за формами 086-у, 025-ю, ф-63;

-   6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;

-   копію ідентифікаційного коду;

-   копії документів, що дають право на пільги до вступу до Коледжу (за наявності);

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.  

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Коледжу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

-   за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

-   за однаковим середнім балом проводиться перерахування середнього балу документа про освіту – обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, а у разі співпадіння балів – проводиться додаткова співбесіда.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно впродовж усього періоду прийому документів, згідно комплектації груп.

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.  

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-   випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-   випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-   учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями , для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

-   особи, які вступають до Коледжу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Коледжу за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Коледжу здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Коледжу супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Коледжу на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.  

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Коледжу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Коледж може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Коледжу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих правил Коледжу здійснюється Міністерством освіти і науки України і Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

/

Додаток А

 


Головна | Приймальна комісія | Напрями підготовки | Вартість навчання | Гуртожиток
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010