г. Луганск,
ул. 30-летия Победы, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Лицензия МОНмолодспорта Украины серия АД № 041035 от 06.06.2012 г.
и серия АЕ № 2855133 от 08.11.2013 г.
 
  СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
художественно дизайнерское направление   швейное
направление
  экономическое направление   направление обслуживающих технологий  
               
Научная деятельность—> Научные достижения

 

ОТЧЕТ

о научной работе за 2011 год

І. Результаты научно-исследовательской работы обособленного структурного подразделения:  

1.1 Основні наукові результати з зазначенням установ, підприємств і організацій, що можуть бути зацікавлені у впровадженні:

Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу і організовується безпосередньо на відділеннях. Керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюють педагогічні працівники коледжу.

Науково-дослідна робота студентів, яка включається в навчальний процес, передбачає: виконання індивідуальних завдань, практичних і лабораторних робіт, курсових робіт і проектів, які містять в собі елементи наукових досліджень; виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру під час навчальної, технологічної або переддипломної практики; вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації і виконання наукових досліджень, планування і організації наукового експерименту, обробки наукових даних.

В коледжі ведеться науково-дослідна робота щодо практичної підготовки студентів економічних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Одержані результати можуть бути впроваджені:

·      в організацію та проведення практичної підготовки (зокрема, навчальної практики студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації) в умовах навчально-тренувального центру (НТЦ);

·      перспективою розробки даної проблеми дослідження вважаємо подальше удосконалення змісту фахової підготовки у відповідності зі змінами соціально-економічного розвитку України;

·      застосування технології імітаційного практичного навчання в фаховій підготовці студентів економічних спеціальностей;

·      забезпечення на базі НТЦ проведення практичних занять зі спеціальних дисциплін (наприклад, Бухгалтерський облік, Комерційна діяльність організацій, Економіка підприємства, Економічний аналіз, Фінанси підприємств тощо);

·      організація інтегрованого НТЦ на базі одного з закладів освіти, де сформована належна навчально-матеріальна база для проходження практики студентами з певної спеціальності і за складеним графіком організовується її проходження студентами з інших навчальних закладів відповідної спеціальності; на його базі проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання, активний обмін педагогічним досвідом; перекваліфікація та організація практичної підготовки безробітних регіону.

 

1.2 Заходи, що реалізуються в підрозділі для інтеграції навчальної та науково-дослідної роботи.

Центром науково-дослідної роботи студентів та викладачів коледжу є науково-методичний кабінет, який організує роботу Школи молодого викладача; організує і проводить науково-практичні конференції, семінари; презентує видавничу та науково-методичну діяльність викладачів; пропагує передовий педагогічний досвід. Науково-дослідною роботою студентів керує Рада молодих учених, яка входить до складу Ради молодих учених університету. РМУ здійснює організацію участі студентів в обласних, регіональних, університетських, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях; поступове залучення студентів до науково-дослідної роботи в коледжі з урахуванням специфіки майбутньої професії.

До науково-дослідної роботи залучені усі структури нашого навчального закладу. Щорічно затверджується тематика наукових досліджень циклових комісій коледжу; надається допомога викладачам та студентам у знаходженні необхідної наукової інформації через систему Internet; підводиться щорічний аналіз науково-дослідної роботи студентів та основні завдання що до її вдосконалення на наступні навчальні роки. Основною ланкою в стимулюванні до активної, творчої, пошуково-дослідної роботи студентів є циклові комісії коледжу.

 

1.3. Результати співробітництва з науковими структурами, підприємствами, організаціями, фондами, Луганською обласною держадміністрацією, закордонними організаціями.

Налагоджено співробітництво з підприємствами м. Луганська та Луганської області, на базі яких організується та проводиться практичне навчання студентів. Студенти відділення «Легка промисловість» вивчають та аналізують загальний стан підприємств легкої промисловості. На основі отриманих результатів дослідження виконуються курсові роботи і дипломні проекти, розробляються пропозиції щодо удосконалення та модернізації потоків підприємств легкої промисловості. Студенти економічного відділення вивчають та аналізують загальноекономічний стан підприємств. На основі отриманих результатів дослідження виконуються курсові роботи, розробляються пропозиції щодо удосконалення комерційної діяльності підприємств.

  ІІ. Публікації викладачів:  

Автор, співавтори

публікації

Назва

публікації

Жанр публікації

Вихідні дані

Обсяг

1.    

Жигунова Г.В.

Застосування новітніх технологій в освіті з метою формування всебічно розвинутої особистості  в процесі підготовки кваліфікованих робітників зі спеціальності 4212 «Касир (в банку)»

стаття

Регіональна науково-практична конференція „Формування всебічно розвинутої особистості”

27 квітня 2011 р., м.Брянка

5

2.    

Жукович-Дородних Н.М.

Практична підготовка як складова формування особистості студента ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

стаття

Регіональна науково-практична конференція „Формування всебічно розвинутої особистості”

27 квітня 2011 р., м.Брянка

9

3.    

Жукович-Дородних Н.М.

у співавторстві

Практична підготовка студентів як визначальна складова професіоналізму майбутніх фахівців туристичної сфери в Україні

Стаття ВАК

Вісник ЛНУ №14 (225) 2011

5

4.    

Єфременко О.В.

Оцінювання і аналіз впливу чинників на конкурентостійкість підприємства

Стаття ВАК

Вісник СНУ ім. В.Даля , № 8 (162). ? С.6064.

5

5.    

Єфременко О.В.

Оцінки конкурентостійкості підприємства, їх визначення та використання

Стаття ВАК

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту . Вип. I (41). ? С. 177–180.

4

6.    

Єфременко О.В.

Використання результатів оцінки конкурентостійкості підприємства

Тези

Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 2324 лют. 2011 р. ? С. 236–237.

2

7.    

Єфременко О.В.

Аналіз інтерпретацій оцінок конкурентостійкості підприємства

Тези

Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту в умовах глобальних економічних змін : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 1719 травн. 2011 р. ? С. 251–255.

5

8.    

Китайчук Г.В.

у співавторстві

Практична підготовка студентів як визначальна складова професіоналізму майбутніх фахівців туристичної сфери в Україні

Стаття ВАК

Вісник ЛНУ №14 (225) 2011

5

9.    

Одинець О.А.

Технології формування готовності до професійної творчої діяльності студентів галузі «Мистецтво»ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

тези

5 Міжнародна науково-творча конференція студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ

3

10.               

Одинець О.А.

Технології підготовки до професійної творчої діяльності фахівців  з перукарського мистецтва та декоративної косметики

Стаття ВАК

VІ-й Міжнародна науково-практична конференція

«Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», м. Київ

 

11

11.               

Бірюков М.Ю.

Вітраж як різновид живописного мистецтва: історичні та сучасні засоби його виготовлення

Стаття ВАК

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка №7 (218), Ч. І, 2011

7

12.               

Бірюков М.Ю.

Піктограма як елемент знаково-символістичної системи

Стаття ВАК

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка №10 (221), Ч. І, 2011

6

13.               

Бірюков М.Ю.

Наше ужиткове мистецтво. Інтарсія та маркетрі як різновид дерев’яних мозаїчних виробів

Стаття

Шкільний світ №6 (36), червень 2011

6

14.               

Бірюков М.Ю.

Використання кольорових асоціацій для формування художнього смаку в студентів мистецьких спеціальностей у процесі професійної підготовки

Стаття

Освіта на Луганщині №1, 2011

6

15.               

Бірюков М.Ю.

Графічний художній образ як процес пізнання навколишньої дійсності

Стаття ВАК

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка №10 (221), Ч. І, 2011

6

  ІІІ. Наукові конференції, семінари:  

1. Організовано і проведено на базі відокремленого структурного підрозділу

Назва наукової конференції, семінару

Рівень

Кількість учасників

Результати

Студентська науково-практична конференція „Перукарські технології – століття ХХІ”

30 листопада 2011 р., м. Луганськ

регіональна

60

Готуються до друку

  2. Участь у наукових заходах в інших вищих навчальних закладах

Назва наукової конференції, семінару

Місце проведення

Рівень

Кількість учасників заходу від відокремленого структурного підрозділу

Регіональна науково-практична конференція «Формування всебічно розвинутої особистості»

27 квітня 2011 р., м. Брянка

Регіональний

7

УІ Міжнародна науково – практична конференція «Туристична індустрія:сучасний стан та пріоритети розвитку»

м. Луганськ

Міжнародний

5

Міжнарод. наук.-практ. конф „Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права”

2324 лют. 2011 р м. Чернівці

Міжнародний

1

І Всеукр. наук.-практ. Конф „ Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту в умовах глобальних економічних змін ”

1719 травн. 2011 р м. Луганськ

Всеукраїнський

1

ІІ Междунар. научн.-практ. КонфКонкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования

19-20 ноябр. 2011 г . г. Абакан, Республика Хакасия, Росія

Міжнародний

1

Кузбасс: образование, наука, инновации: материалы инновационного конвента

10-12 ноябр. 2011 г . г. Кемерово, Росія

Міжнародний

1

Молодежная конф. Конкурентный потенциал региона: моделирование, оценка и эффективность использования

10-12 ноябр. 2011 г . г. Абакан,

Республика Хакасия, Росія

Міжнародний

1

І междунар. наук.-практ. конф Проблемы формирования единого информационного поля как основы социально-экономического развития территории

10 ноябр. 2011 г . г. Сургут, Россия

Міжнародний

1

5 Міжнародна науково-творча конференція студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених

10-11.11.2011, м. Київ

Міжнародний

1

VІ-й Міжнародна науково-практична конференція

«Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

24-26.11.2011м. Київ

Міжнародний

1

  ІV. Наукова робота зі студентами:  

4.1            Результати роботи наукового студентського товариства:  

Прізвище, ім’я, по батькові

керівника

Кількість студентів

Результати роботи

Козубенко Віктор Іванович

1

Наукова робота на обласний конкурс студентських науково-дослідницьких робіт з історії підпільної молодіжної організації «Молода гвардія» в рамках виконання регіональної програми «Патріот Луганщини», Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації

  4.2           Участь у Міжнародних, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах (П.І.Б. студента, курс, спеціальність, П.І.Б. наукового керівника, результати)

-                             Обласна олімпіада з української мови – Колеснікова Олена студентка ІІ курсу, спеціальність «Комерційна діяльність», науковий керівник – Сінченко Любов Іванівна, посіла VІ місце.  

4.3           Участь у наукових конференціях:  

Назва заходу

П.І.П студента

Назва роботи

П.І.П. викладача

1.     

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристична індустрія:сучасний стан та пріоритети розвитку»

Матвєєва Я.А.

«Розвиток зеленого туризму в Луганському регіоні»

Китайчук Г.В.

2.     

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристична індустрія:сучасний стан та пріоритети розвитку»

Хорошкова Д.В.

«Друкована реклама в туризмі»

Китайчук Г.В.

3.     

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні технології індустрії краси та здоров’я»

Краєва М.

Сучасні техніки фарбування волосся: види, методики, функції

Казьонова О.Л.

4.     

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні технології індустрії краси та здоров’я»

Орлик Н.

Технологія виконання та художнє оформлення 

Одинець О.А.

5.     

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні технології індустрії краси та здоров’я»

Харченко М.

Використання термопраски при моделюванні сучасних зачісок

Великохатська О.В.

6.     

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні технології індустрії краси та здоров’я»

Саморядова А.

Актуальність воскової біоепіляції

Кузнєцова О.П.

7.     

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні технології індустрії краси та здоров’я»

Фоменко Д.

Гаряче укладання за допомогою електрощипців

Швед О.В.

Підготовлені до участі у конкурсах роботи викладачів і майстрів виробничого навчання:

 

1.                  Обласний конкурс-огляд «Позааудиторна робота з розвитку професійної компетентності студентів»:

-                      МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА «Участь у заходах громадської організації ДЕФІЛЕ КЛУБ. Покази «РЕАЛЬНА МОДА» - творча група у складі майстрів в/н Деркач Ю.І., Северінова Л.О., Тарасюк Н.М., Чернишева Г.А.;

-                      МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА Професійного заходу «Я - ЗАКРІЙНИК» - майстер в/н Северінова Л. О., майстер в/н Деркач Ю. І.;

-                      МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА Конкурсу професійної майстерності «Кришталевий лотос» - Горяінова Г.М., Гришунова С.О., Понкратова Л.С..

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна | Науково-методична робота
© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2010