м. Луганськ,
вул. 30-річчя Перемоги, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 041035 від 06.06.2012р.
та серія АЕ № 2855133 від 08.11.2013 р.
 
  СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
/
   
 
художньо-
дизайнерський
напрям
  швейний
напрям
  економічний
напрям
  напрям обслуговуючих технологій  
               
Навчальна діяльність—> Загальна інформація

Навчальна робота
в
відокремленому підрозділі «Коледж технологій та дизайну
Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.07.2008 р. №685 «Про припинення юридичної особи Луганського коледжу технологій та дизайну» Луганський коледж технологій та дизайну став відокремленим структурним підрозділом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка зі збереженням ліцензованого обсягу державного замовлення на підготовку фахівців та окремих прав фінансово-господарської самостійності і став іменуватися: Відокремлений підрозділ «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Освітня діяльність коледжу здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (Ліцензії: серія АВ № 498223 від 03.12.2009р. видана державному закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" для Відокремленого підрозділу "Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка") на підготовку фахівців із наданням первинної професійної підготовки на рівні кваліфікаційних вимог до кваліфікованого робітника з 12 (дванадцяти) професій та семи нових спеціальностей з підготовки молодших спеціалістів.

Колектив коледжу працює над відкриттям інтегрованих професій, які мають попит на ринку праці.

Коледж входить до структури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка де випускники коледжу продовжують навчатися за інтегрованими планами ступеневої форми навчання з одержанням вищої освіти.

У даний час коледж:

- забезпечує первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації КР та курсове професійно-технічне навчання з робітничих професій і відповідає стандартам ПТО;

- здійснює підготовку молодших спеціалістів:

•  за денною формою навчання осіб, які мають документи державного зразка про базову загальну середню освіту, про повну загальну середню освіту, диплом кваліфікованого робітника за спорідненою спеціальністю, з сьома спеціальностей;

•  за заочною формою навчання - осіб, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту, диплом КР з трьох спеціальностей.

Діяльність колективу коледжу нині спрямована:

- на подальше підвищення якості підготовки спеціалістів із ліцензованих спеціальностей та реалізації концепції безперервної ступеневої підготовки спеціалістів від кваліфікованого робітника до молодшого спеціаліста і далі до магістра через продовження навчання в університеті;

- на використання найновіших методів і засобів організації навчально – виховного процесу, яка дає можливість студентам вільного доступу до отримання знань з метою підготовки та адаптації їх до подальшої діяльності у соціумі українського суспільства.

Навчальна діяльність в коледжі є одним з пріоритетних напрямків, який реалізується через запровадження модульно – рейтингової технології в навчальний процес, застосування інтерактивних методів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій.

Навчальний корпус має 3 комп'ютерних лабораторії, САПР, на базі 23 кабінету відкрилася нова мультимедійна аудиторія, читальна зала бібліотеки, 23 навчальних кабінети створюють оптимальні умови для проведення цікавих занять, для самостійної пізнавальної діяльності студента, заняття науково-дослідною роботою. Ввійти в сучасну систему навчання допомагають створені викладачами навчально-методичні комплекси викладання дисциплін, обладнання спортивних залів та спортивних майданчиків. Замість заучування, копіювання знань навчально-виховний процес спрямовується на забезпечення студентів сучасними інформаційними ресурсами, на надання навичок самостійно і регулярно опановувати знання, на мотивацію до навчання упродовж всієї фахової діяльності, упродовж усього життя.

Девіз коледжу: «Той, хто тримає в руках освіту, здатний змінити обличчя землі»

Головне завдання колективу є необхідність навчити студента навчатися самостійно, вільно орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі.

Завдяки наполегливій, цілеспрямованій координації діяльності творчого колективу коледжу, спрямованого на використання новітніх технологій, методів та засобів навчання наші студенти досягають певних успіхів в навчанні.

Студентами та викладачами коледжу проводяться цікаві предметні та наукові тижні, олімпіади, науково-теоретичні конференції.

Традиційними є заходи до Дня знань, Дня самоврядування, Дня студента тощо.

Підготовка в коледжі ведеться за навчальними планами, які складені за новими галузевими стандартами професійно-технічної та вищої освіти. Коледж постійно веде роботу з удосконалення і розробки нових навчальних програм.

Навчальний процес у коледжі здійснюється за такими основними формами: навчальні заняття, самостійна робота учнів та студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Педагогічний колектив працює над розробкою методологічних засад організації навчального процесу, включаючи сучасні методи поточного контролю знань, створенню спеціалізованого методичного забезпечення, його чітка структуризація, широке застосування телекомунікаційних засобів навчання, формування методології самостійної роботи студентів, яка б мотивувала студентів на активізацію цієї роботи тощо. від студентів такий підхід потребує ретельного планування та раціонального використання навчального часу, активізації мислення і , КІНЦЕВОМУ РЕЗУЛЬТАТІ НАДАЄ ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.

Навчальні заняття відбуваються під керівництвом викладача за розкладом занять. Основними їх видами є лекція, семінарське, практичне, лабораторне, індивідуальне заняття, консультації, офісна зустріч. Застосовуються також активні форми: дискусія, “круглий” стіл, тематична зустріч, ділова гра, розв'язання ситуаційних задач, участь в професійних семінарах.

Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств під керівництвом висококваліфікованих майстрів виробничого навчання та керівників практики. Особлива увага приділяється практиці на діючих підприємствах.

Контрольні засоби за навчальним процесом в коледжі включають: первинний, поточний, проміжний і підсумковий контроль.

Первинний контроль здійснюється за необхідністю на початку вивчення окремих навчальних дисциплін, для виявлення рівня підготовки учнів та студентів.

Поточний – під час проведення семінарських, практичних занять, і має на меті перевірку рівня засвоєння матеріалу та підготовленості учнів та студентів до виконання конкретної роботи.

Проміжний контроль практикується на певних етапах вивчення матеріалу у вигляді тестів, контрольних робіт, теоретичних співбесід тощо.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію.

Державна атестація здійснюється державною кваліфікаційною комісією, яка створюється щорічно і працює в термін передбачений навчальним планом.

Перед державною комісією учні та студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, захищають дипломну роботу.

Для підготовки фахівців з усіх професій коледж має власну необхідну матеріальну базу, методичне забезпечення, в значній кількості – навчальну літературу.

Всі ці та інші заходи сприяють тому, що коледж постійно виконує план прийому учнів та студентів, та має високий рівень працевлаштування кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

80 – 85 % випускників коледжу працевлаштовується на підприємствах регіону, в комерційних структурах на діючих підприємствах інших галузей .

Кращі випускники продовжують навчання в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за спорідненими спеціальностями.

Наявність кваліфікованих педагогічних кадрів, необхідної матеріально-технічної бази, відповідного навчально-методичного забезпечення дозволяє коледжу готувати спеціалістів, які мають попит на підприємствах Луганська та області, в м. Києві, Харкові, тощо.

В системі освіти Коледж працює з 1967 року.

В коледжі створено сучасну комп'ютерну базу, завдяки чому Міністерство освіти і науки України вводить в дію навчально-тренувальний центр з підготовки молодших спеціалістів за німецькою технологією на базі економічного відділення коледжу.

В коледжі збереглась унікальна можливість ступеневої підготовки кадрів: кваліфікований робітник - молодший спеціаліст, що значно впливає на підвищення якості підготовки фахівців.

За роки існування коледжу. була створена належна матеріально-технічна база для відкриття 12 професій, освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник та семи нових спеціальностей з підготовки молодших спеціалістів.

Згідно з державною національною програмою «Освіта» і з законом України «Про вищу освіту» коледж створює умови для реалізації кожним громадянином його здібностей, таланту, різностороннього розвитку, забезпечує фундаментальну та професійну підготовку, здобуття громадянином відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, через систему виховання формує освічену, творчу особистість з високими моральними і фізичними якостями, дає можливість громадянам підвищувати свій освітній і кваліфікаційний рівень шляхом навчання без відриву від виробництва. Рішення цих функцій закладено в системі організації діяльності коледжу, в структурі навчальних дисциплін, в організації та методичній документації, в діяльності адміністративно-викладацького персоналу.Головна | Відділення | Бібліотека
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010