м. Луганськ,
вул. 30-річчя Перемоги, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 041035 від 06.06.2012р.
та серія АЕ № 2855133 від 08.11.2013 р.
 
  СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
/
   
 
художньо-
дизайнерський
напрям
  швейний
напрям
  економічний
напрям
  напрям обслуговуючих технологій  
               
Студентське життя—> Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, що віднесені до їх повноважень.
У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які вчаться в авчальному закладі на всіх формах навчання. Кожен студент має право обирати і бути обраним в органи студентського самоврядування.
Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних принципах за ініціативою студентів і є складовою суспільного самоврядування навчального закладу.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, Положенням навчального закладу і Положенням про студентське самоврядування ВП «КТД ЛНУ імені Шевченка».
Перелік повноважень органів студентської самоврядуванні визначається Положенням про студентське самоврядування в учбовому закладі і узгоджується з керівництвом навчального закладу.
Органи студентського самоврядування можуть співробітничати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів і молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.
Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій і рухів, громадських і релігійних організацій.
Студентське самоврядування - це така форма управління, яка передбачає активну участь студентів в підготовці і реалізації рішень, що стосуються життєдіяльності навчального закладу, як в цілому, так і його підрозділів, включення студентів в різні види соціально значимої діяльності, прояв ініціативи студентства.
Участь в органах студентського самоврядування дає молодій людині можливість розкрити свій потенціал, реалізувати свої здібності, навчає приймати рішення і аналізувати результати, сприяє соціальному, етичному і творчому зростанню особи. Таким чином, беручи участь в роботі органів студентського самоврядування, молода людина отримує нові знання і можливості проявити ініціативу і лідерські якості.

Метою діяльності студентського самоврядування є відносно контрольована соціалізація особи людини, орієнтована на:
•  забезпечення права на освіту і працю і реалізацію цього права;
•  інтереси студентів, цілі розвитку; і  завдання особового розвитку;
•  створення умов для продуктивного руху студентів по тих дорогах, які вибрали вони самі відповідно до вимог суспільства, сім'ї і педагогічного колективу;
•  формування у студентів уміння пізнавати світ, здійснювати дослідницьку і пошукову діяльність;
•  надання студентам допомоги в ухваленні рішень, в освоєнні найбільш індивідуально значимих і коштовних методів розуміння себе і інших.

Основними завданнями функціонування студентської самоврядуванні виступають:
•  створення реальної форми студентської демократії;
•  виконання студентами ролей, пов'язаних з ухваленням рішень, проявом відповідальності і дисциплінованості;
•  формування уміння працювати в колективі;
•  розвиток здібностей творчо і діалектичний оцінювати суспільні явища, поєднувати в собі переконаність з моральністю і культурою;
•  формування сприйнятливості до інноваційного досвіду, народження власної ініціативи і нестандартного мислення;
•  розвиток здатності самим виробляти думку, оцінювати явища і події, аналізувати, порівнювати, робити виводи;
•  формування потреби постійне підвищувати свої освітній і професійний рівень в безперервній освіті протягом всього життя.

Основними ланками діяльності Студентської Ради самоврядування Коледжу технологій та дизайну є:
1. Комітет навчально-виховної і науково-дослідної роботи
У даному секторі робота розбита по наступних напрямах:
•  Навчально-дисциплінарний напрям , в рамках якого створюються умови для розвитку навиків управлінської діяльності, приймаються заходи для підтримки правопорядку і дисципліни. Цей напрям сприяє забезпеченню необхідних умов для здобуття студентами якісної освіти. Для активізації участі студентів в цьому напрямі в студентському середовищі проводяться різні конкурси, складаються рейтинги груп по успішності і дисципліні, надається інформація по додаткових заняттях і консультаціях.
•  Науково-дослідна робота , в рамках якої створюються умови для розвитку навиків по організації наукової і дослідницької роботи студентів. Робота студентів в цьому напрямі допомагає розвинути навики організації наукового підходу до опанування спеціальності, навики участі в наукових конференціях, круглих столах і наукових семінарах.
•  Професійно-трудовий напрям, покликаний вирішувати питання по пропаганді професійної майстерності, шляхом підготовки і участі студентів в конкурсах професійної майстерності, роботі профорієнтації, пропаганді спеціальностей днями відкритих дверей, організації суботників, чергування по Коледжу і аудиторіям, озелененні.
•  Цивільно-патріотичний напрям сприяє збереженню і передачі традицій Коледжу студентам подальших курсів, виховує відчуття патріотизму, пошану до історії нашої Батьківщини, до рідного міста - Луганська.
2. Комітет дозвілево-развиваючої роботи - це створення нових і зміцнення існуючих творчих колективів, організація виставок студентських робіт, вечорів відпочинку, проведення фестивалів творчості, організація екскурсій, відвідування виставок і музеїв, проведення турнірів і інших заходів.
3. Комітет організації соціально-побутового життя студентів – це сектор покликаний надати допомогу в благоустрої мешкання студентів в гуртожитку, їх плідній роботі в студентській перукарні, кімнаті самопідготовки, навчальній швейній майстерні.
4. Комітет організації спортивно-оздоровчої роботи орієнтований на пропаганду здорового способу життя за допомогою проведення просвітницької роботи, надання студентам інформації про можливості для заняття фізкультурою і спортом, організації роботи тематичних лекторіїв, Днів здоров'я.
5. Комітет інформації і зв'язку з громадськістю дозволяє вирішити проблему створення єдиного інформаційного простору Коледжу за рахунок організації роботи студентських засобів масової інформації у формі студентської газети «Студентський вісник», незалежного студентського видання «Правда» і різних інформаційних стендів.

Структура студентського самоврядування
Студентське самоврядування здійснюється на рівні навчального закладу, його структурних підрозділів, курсу, гуртожитку. На всіх рівнях органи студентської самоврядуванні є виборними. Їх формування визначається «Положенням про студентське самоврядування» (на рік). Первинна структурна одиниця студентського самоврядування здійснюється на рівні академічної групи.
Найвищим органом самоврядування Коледжу є Студентська Конференція, що проводиться раз на рік, на якій:
•  затверджується Положення про студентське самоврядування, в якій визначаються повноваження і порядок обрання виконавських органів студентського самоврядування, порядок звітності і інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;
•  формується і затверджується склад виконавського органу студентського самоврядування (студентська Рада коледжу) і обирається голова (заступник), визначаються терміни їх повноваження;
•  не менше одного разу в рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і затверджують їх діяльність;
•  розглядаються питання життєдіяльності студентів, обкреслені довкола завдань органів студентського самоврядування.
Органом управління між засіданнями Студентської Конференції є Студентська Рада на чолі з головою. Позачергова конференція скликається на вимогу 10% студентів навчального закладу.
Голова виконавського органу студентського самоврядування:
•  організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності виконавського органу студентського самоврядування;
•  представляє інтереси студентства коледжу, делегує свої повноваження заступникові;
•  може брати участь в роботі інших комітетів і комісій;
•  забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів, ініціює проведення позачергової конференції;
•  має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації і органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності.
Секретар виконавського органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг. Голова і секретар студентського самоврядування відповідають за збереження документації студентського самоврядування.
Студентська Рада Коледжу формується з найбільш активних студентів на виборній основі і здійснює такі функції як: затвердження плану розвитку студентської самоврядуванні на рік, що представляється Студентською Радою; затвердження звітів по заходах, проведеною Студентською Радою; затвердження нормативних документів і розгляд питань, що виникають в ході життєдіяльності Коледжу.
Засідання Студентської Ради проводяться головою не менше одного разу в місяць і є правомочними, якщо на них були присутні не менше двох третин з числа вибраних до складу членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Засідання Ради студентського самоврядування веде голова, або за дорученням – заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою і секретарем. Вирішення органів студентського самоврядування доводяться до уваги адміністрації ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка».

Права і обов'язки органів студентського самоврядування
Органи студентськоого самоврядування мають право:
•  отримувати від адміністрації ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» консультаційну підтримку і інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
•  звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації коледжу, відносно питань, що належать до круга повноважень студентського самоврядування, отримувати відповіді на необхідні питання;
•  вести конструктивний діалог з адміністрацією ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» з приводу дій посадових співробітників, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії, відповідно закону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу відповідно до законодавства;
•  делегувати представників у Всеукраїнські студентські Ради при Міністерстві освіти і науки України.

Органи студентської самоврядуванні зобов'язані:
•  забезпечувати підтримку прав і інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов'язків;
•  піднімати проблеми студентів перед адміністрацією;
•  звітувати перед студентською громадою, щодо своєї діяльності;
•  підтримувати розвиток і вдосконалення студентського самоврядування;
•  координувати свою діяльність у ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» з іншими студентськими об'єднаннями;
•  погоджувати в установленому порядку зміни і доповнення до Положення про студентське самоврядування і по інших питаннях, що вимагають розгляду на засіданнях колегіальних і робочих органів ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка».

Схема студентського самоврядування

 

Виховні заходи | Профспілкова організація | Досягнення студентів
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010