м. Луганськ,
вул. 30-річчя Перемоги, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 041035 від 06.06.2012р.
та серія АЕ № 2855133 від 08.11.2013 р.
 
  СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
/
   
 
художньо-
дизайнерський
напрям
  швейний
напрям
  економічний
напрям
  напрям обслуговуючих технологій  
               
Студентське життя—> Виховні заходи

Виховний процес у Коледжі технологій та дизайну
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

В умовах творення Української держави особливої актуальності набуває проблема виховання та самовиховання творчої особистості. Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають від викладачів, майстрів виробничого навчання, соціальних педагогів, психологів, створення такої моделі виховання людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання життя, досягати вирішення поставленої мети.

Для успішного здійснення виховного процесу у Коледжі технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка використовуються внутрішні умови навчального закладу, а саме:
•  здійснення виховання відповідно до мети та завдання;
•  раціональне планування виховної діяльності всіх підрозділів;
•  цілеспрямована робота щодо підготовки класного керівника, майстра виробничого навчання, соціального педагога та психолога для проведення виховної діяльності зі студентами;
•  максимальну реалізацію потенціалу кожного студенту;
•  розвиток студентського самоврядування.

Головним завданням виховного процесу в коледжі є моральне становлення особистості, тому наші педагоги прагнуть створювати під час своєї роботи зі студентами високоморальну атмосферу, установлювати духовний контакт і взаєморозуміння для цього створюються умови для розвитку особистості в різноманітних сферах діяльності: гурткової, спортивної та професійної підготовки.

Студенти проявляють свої таланти у гуртках коледжу:

/

Вокальний ансамбль "Голос Юності"

Народний ансамбль танцю "Любавушка"

/

Ансамбль бального та сучасного танцю "Ел-Лі-Та"

Театр мод "Елегія"

З метою формування в студентської молоді рис громадянина України, виховання національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів у коледжі діють:
Клуб "Берегиня",
Клуб "Патріот"
Волонтерський загін.

На меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток студентської молоді неможливий у коледжі велике значення приділяється навчальній та спортивно-масовій роботі. Кінцевою метою фізичного виховання в нашому навчальному закладі є виховання здорової, всебічно розвиненої людини, яке проявляється у Спортивному житті студентів.

Педагогічне керівництво виховним процесом спрямоване на розвиток у вихованця свідомості, яка відповідає загальнолюдській моралі, формування та розвиток стійких моральних звичок, виховання волі та позитивних якостей характеру.

Освітньо-виховна діяльність відокремленого підрозділу «Коледж технологій та дизайну» Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), Національної програми “Діти України”, Концепції виховання дітей та молоді у Національній системі освіти з урахуванням вимог сучасності на базі Болонської системи.

Педагогічний колектив коледжу у 2009-2010 навчальному році, маючи за головну методичну проблему: "Управління якістю освіти в умовах її модернізації".

Основними принципами виховання є:
- демократизація виховання;
- гуманізація виховання;
- активність, самодіяльність і творча ініціатива;
- єдність навчання і виховання;- диференціація родинного і суспільного виховання;
- особистісно-орієнтований підхід у вихованні;
- єдність національного і загальнолюдського виховання.

Основними напрямами виховної роботи у коледжі є:
•  національне виховання здійснюється впродовж усього процесу навчання молоді. Воно забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, її здібностей і обдарувань, збагаченню інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, формування громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору діяльності, спрямованої на процвітання України.
•  патріотичне і громадянське виховання яке здійснюється з метою формування в студентської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів;
•  правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість студентів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень. Разом з тим, правове виховання має сприяти також попередженню протиправної поведінки молоді;
•  трудове виховання , яке має важливе значення в умовах нових суспільних відносин і провідним завданням якого є соціалізація особистості, вироблення активної позиції у набутті трудових навичок. Усвідомлення необхідності вибору і здобуття професії;
•  моральне виховання , мета заходів якого є у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;
•  художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення студентів коледжу з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу та інших народів України. Велике значення в художньо-естетичному виховання має збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;
•  екологічне виховання , завдання якого є формування у студентів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств. В умовах урбанізації екологічний стан в Україні потребує уваги не тільки з боку державної влади, але й кожного громадянина, в тому числі й студентів;
•  фізичне виховання , має на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток студентської молоді неможливий. Цьому сприяє пропагування культу здорової особи на прикладах життя вітчизняних спортсменів, видатних діячів держави. У зв'язку із складною демографічною динамікою в Україні важливого значення набувають дії держави, спрямовані на збереження репродуктивного і фізичного здоров'я громадян України. Діяльність в цьому напрямі має бути спрямована на виконання відповідних актів уряду.

Виховна робота у коледжі здійснюється загальними для виховної діяльності методами, а саме:
•  методи інформації (візуально-слуховий, словесний, метод пошуків);
•  сугестивні методи (від лат. навчаю, навіюю) (метод прикладу, авторитету);
•  метод організації практичної діяльності, стимулювання та гальмування певної поведінки (громадська думка, заохочення, покарання).

Серед методів і форм виховання учнівської молоді пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії. До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, метод аналізу соціальних ситуацій з моралістичним характером. Крім цих методів доцільно долучити і традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книжкою, періодичною пресою та інші масові, групові заходи та індивідуальна робота.

1. Громадське виховання
Основою громадянського виховання була національна програма “Діти України”, а ціллю ставилось: сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов'язків, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.
В коледжі навчаються: - сироти - 27 осіб, - діти – інваліди – 12 осіб - діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС - 2 особи, - діти з багатодітних сімей - 12 осіб.
З початку навчального року вихователі, куратори та майстри наполегливо проводять роботу в напрямку сплачення колективів на основі громадянсько-патріотичного виховання та прищеплення ідеї національної єдності країни як в години спілкування, так і при проведенні позакласної роботи.
Позитивним моментом в роботі є розроблений Кодекс корпоративної культури коледжу та Етичний кодекс студента, які є невід'ємною частиною, інструментом у формуванні особистості студента. Положення даного кодексу регулюють такі сфери відносин як відносини між керівництвом коледжу і співробітниками, правила поведінки викладачів, майстрів і студентів, взаємодія із зовнішніми структурами та ЗМІ.
Завдяки Кодексу корпоративної культури в нашому коледжі пропагуються фундаментальні норми, традиції і цінності, які об'єднують студентів та регулюють їх поведінку, відбувається внутрішня організація коледжу в єдине ціле, тобто підвищується рівень організованості студентів, формується імідж коледжу, як високоморального закладу в системі науки та освіти.
Корпоративна культура студентів коледжу формується, перш за все, на психологічному та соціально-психологічному рівнях розвитку особистості молодої людини. Особистісний компонент є стрижнем освітньої системи коледжу і передбачає на основі вікових особливостей, можливостей, запитів і здібностей особистості, які розвиваються в процесі навчально-пізнавальної діяльності,вибудувати індивідуальні освітні траєкторії для кожної особистості,а викладачам надати можливості їх подальшого професійного зростання.
Як результат громадянського виховання учнів є високий рівень якості навчання студентів, значна кількість переможців олімпіад, високий рівень дисципліни та проявлення поваги до свого навчального закладу. Результати анкетування в кінці навчального року виявили, що більшість учнів пишаються статусом коледжу , а основними рисами його назвали високу доброзичливість у відношеннях педагогів до учнів і учнів між собою.

2. Родинно-сімейне виховання
Вихователі, майстри та викладачі коледжу приділяють велику увагу родинно-сімейному вихованню, адже формування родини починається з батьків і дітей, які в свою чергу, є дітьми наших дідусів і бабусь. Далекі пращури, повертаючись з нелегких доріг і небезпечних полювань, збиралися біля родинного вогнища, що незгасно горіло в оселі, давало тепло і затишок. І хоч у наших домівках не палає багаття, ми звемо їх родинним вогнищем, бо о них ніколи не згасає інший вогник - родинної любові та доброти, взаємної турботи.
Найдорожчі і найсвятіші для кожного з нас люди - це батько і мати. Всі матеріальні і духовні цінності ми зберігаємо в своїй сім'ї, від батька і матері. Мова, вчинки, поведінка батьків є найважливішими. Матері вчать дівчаток куховарити, в'язати, вишивати. Батьки хлопчиків — майструвати. А самі вони всього навчилися від своїх батьків. І так із покоління в покоління.
Родинно-сімейне виховання займає важливе місце в координації взаємодії адміністрації, вчителів, майстрів, вихователів і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку студентів, забезпечення їх правового і соціального захисту.
Батьки приймають активну участь в організації проведення позаколеджських заходів: оглядів художньої самодіяльності; заходах “До дня вчителя”; Свята Перемоги; тощо. Безпосередню роботу з батьками проводили класні керівники, куратори та майстри груп.

3. Художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості
Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуту учнів наполегливо проводили вихователі, вчителі, майстри, адміністрація коледжу.
Кожного року в коледжі організовується конкурс на кращу навчальну групу коледжу, на кращу секцію у гуртожитку, на кращу кімнату у гуртожитку; студенти залучаються до роботи у гуртках технічної творчості; організовується книжкові виставки з питань естетики, мистецтва, історії, культури у читальному залі бібліотеки коледжу; проводиться свято «День вчителя» (день самоврядування, випуск стіннівок); проводиться свято «День студента». Регулярно проводиться анкетування та бесіди зі студентами, щодо дослідження кола інтересів. Для учнів та студентів, які мешкають в гуртожитку щотижнево проводити лекції на естетичну тему. Студенти коледжу беруть участь в обласних заходах естетичної направленості, огляди художньої самодіяльності.
Вже стало традицією підготовка студентами таких святкових проектів, як: Новорічні свята (із колядками та щедрівками), “День Св. Валентина” Масляниця (за традиціями), “Міс коледжу 2010” , Гуморина коледжу, Свято професійної майстерності, Звіт-огляд колективів художньої самодіяльності, Огляди-конкурси, виставки, присвячені Великодню, Святкування Дня Перемоги, “Останній дзвінок” та інші.
Враховуючи, що близько 80% контингенту учнів і студентів складають дівчата, то основне направлення позакласної зайнятості це естетичне виховання через колективи художньої самодіяльності. На базі коледжу працює чотири колективи: народний вокальний ансамбль «Голос юності», народний ансамбль танцю «Любавушка», ансамбль бального та сучасного танцю «Ел–лі–та» який має почесне звання «Зразковий художній колектив». Велику профорієнтаційну роботу що до популяризації професій швейної промисловості проводить театр – мод «Еллегія». В усіх цих колективах займається порядки 120 учнів і студентів, а також учні шкіл.
Активно проявляють себе клуби за інтересами «Берегиня», «Патріот», «Прихильники Мельпомени», «Людина та закон».

4. Формування здорового образу життя
Основним питанням виховної роботи було формування здорового образу життя, яке мало місце практично у всіх заходах впродовж навчального року. З першого уроку була акцентована увага учнів (особливо І курсів) щодо виховання санітарно-гігієнічних норм та звичок, підтримки режиму дня. Це питання наполегливо поставив директор на загальноколедному зборі, в першу чергу, перед батьками. На порядку денному це питання мало місце на кожних батьківських зборах.
Лікарі Наркологічного диспансеру проводять заняття-бесіди з учнями коледжу за різними напрямками, а особлива увага надалася профілактиці СНІДу ( „Десять причин сказати наркотикам – НІ” , боротьбі зі шкідливими та венеричними захворюваннями.
Відділення фізичного виховання працює постійно протягом року – кожного місяця проводяться оздоровчі заходи та змагання. Починається рік тижнем фізичної культури і здоров'я, за підсумками якого проходить комплектування спортивних секцій, проводяться вибори фізоргів груп. Коли налагоджено органи правління, приводиться до ладу спортивний майданчик та починається кубок коледжу з волейболу, настільного тенісу, баскетболу, легкої атлетики, тощо. Наприкінці вересня початку жовтня проводиться традиційний «Туристичний зліт». Проводиться загальноколеджна спартакіада з різних видів спорту, призери приймають участь у міському кросі присвяченому дню фізкультурника. Протягом року триває першість коледжу з шашок, волейболу, настільного тенісу, баскетболу, шахів, тощо. Також вагомі події - участь у «Фестивалі спорту», Весняний легкоатлетичний крос присвячений Дню Перемоги, Змагання серед юнаків «Козацькі розваги». Збірні команди коледжу щорічно приймають участь збірних команд коледжу у міських змаганнях з видів спорту серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
Стали доброю традицією бесіди із лікарями на такі теми, як: «Ранкова гігієнічна гімнастика в режимі денному», «Особиста гігієна дівчини», «Вплив паління, алкоголю, наркотиків на організм дівчини». Фізичне виховання є невід'ємною складовою освіти і забезпечує можливість набуття кожною людиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії хворобам та тривалої творчої активності, тому у коледжі багато уваги приділяється фізичному вихованню студентів, крім спортивної зали заняття проводяться на території студентського майданчика, де є спортивна ділянка з біговими смугами, стрибковими ямами для стрибка у висоту та довжину, секторами для штовхання ядра метання гранат, гімнастична ділянка з нестандартним обладнанням. Спортивні зали обладнані тренажерами. Уроки фізичного виховання оснащені необхідним спортивним обладнанням та інвентарем. Працюють спортивні секції з волейболу, баскетболу та настільного тенісу. Коледж забезпечує розвиток масового спорту як важливої складової виховання молоді.

5. Охорона життя і здоров'я учнів
Навчальний рік традиційно розпочинається з техніки безпеки під час навчально-виховного процесу, в ході якого разом з робітниками ДАЇ проводиться профілактично-роз'яснювальна робота з батьками та студентами щодо безпеки дітей на дорогах міста, питання техніки безпеки доведено до кожного студента коледжу відповідно “ Положенню про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” : - під час вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності; - в первинних, позапланових та цільових інструктажах; - під час зустріч, бесід з представниками медичної, пожежної служб та ДАЇ. В коледжі розроблено та затверджено “ Положення про порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності”, в якому основну увагу покладено на організацію системи доведення до учнів питань охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеку побуту.
Напередодні навчального року та учбових канікул проводяться бесіди за участю батьків з питань техніки безпеки на дорогах міста в актуальних умовах, де головною метою малося запобігти порушення правил техніки безпеки на дорогах в умовах сезонного періоду та розповсюдження ОРЗ. Як результат – в навчальному році заклад не мав випадків порушень ПДР. Постійно доводились студентами правила техніки безпеки при знаходженні в громадських місцях, відвідуванні промислових підприємств, виїздах на екскурсії (під час канікул). Адміністрація коледжу, класні керівники, куратори та майстри постійно працюють з цих питаннь не тільки з дітьми, а й з їх батьками. Педагогічні робітники постійно контролюють фізичний стан студентів.
Під час виховного процесу у коледжі – створюються умови для розвитку і самореалізації кожного студента, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створюються і розвиваються цінності громадянського суспільства, формуються особистості професіонала-патріота і громадянина України, підготовленого до життя і праці у майбутньому.

 

Студентське самоврядування | Профспілкова організація | Досягнення студентів
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010